Pravidlá používania

Pravidlá používania zdieľaných Žltých bicyklov

Webová stránka: www.zltebicykle.sk/kezmarok               Webová aplikácia: www.yellowbikes.info

Číslo na sms príkazy: 0940 717 197                                   SMS na zoznam príkazov: POMOC

I. Podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ prenecháva bicykel používateľovi na dočasné používanie pre jeho osobnú potrebu podľa nim zvoleného programu používania na webovej stránke prevádzkovateľa.
 2. Používateľ nesmie umožniť použitie Žltých bicyklov ďalšej osobe, lebo to používatelia zneužívali a robili zlobu. Veľmi radi ďalšej osobe sprístupníme systém štandardným spôsobom.
 3. Používateľ nesmie zdieľať prístupové údaje, ktoré by mohli umožniť využívanie služby alebo odomknutie bicykla inej osobe.
 4. Používateľ nemôže postúpiť práva a povinnosti tretej osobe.
 5. Používateľ je oprávnený bicykel používať len na účel, na ktorý je určený, tzn. kultivovanú prepravu po meste, pričom je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce podmienky premávky na pozemných komunikáciách ako aj Cyklistickú etiketu (zltebicykle.sk/cyklisticka-etika) a najmä v pešej zóne sa správať k chodcom ohľaduplne (cyklokoalicia.sk/pesia-zona-na-bicykli).
 6. Používateľ sa zaväzuje uhradiť všetky sankcie, ktoré budú uložené príslušným orgánom v dôsledku porušenia platných právnych predpisov zo strany používateľa alebo osôb, ktorým umožní používať bicykel.
 7. Nájomca užíva bicykel výlučne na vlastnú zodpovednosť. Pri každom prevzatí a pri každom odovzdaní bicykla je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä funkčnosť bŕzd, stav tlaku v dušiach, dotiahnutie kolies, pedálov, volantu. Každý zistený nedostatok je používateľ povinný okamžite nahlásiť prevádzkovateľovi prostredníctvom webovej aplikácie a tlačidla „Pridať poznámku“, alebo telefonicky na čísle prevádzkovateľa. Používateľ nesmie bicykel používať, ak by sa zistený nedostatok mohol používaním ešte zhoršovať, alebo ak by bránil bezpečnej prevádzke.
 8. Používateľ je povinný používať bicykel tak, aby nedošlo k jeho preťaženiu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.
 9. Používateľ zodpovedá za akékoľvek škody alebo nemajetkové ujmy, ktoré spôsobí pri používaní bicykla alebo v súvislosti s ním a za škody a ujmy spôsobené osobami, ktorým umožní používať bicykel.
 10. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi každú nehodu, poškodenie alebo odcudzenie bicykla, zámku alebo stojanu, ku ktorému došlo v čase, keď ho používal. V takom prípade je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi a orgánom Policajného zboru SR potrebnú súčinnosť pri objasňovaní incidentu.
 11. Používateľ nesmie zasahovať do technického stavu bicykla, zámkov a stojanov, odstraňovať, prekrývať alebo dopĺňať akékoľvek technické súčasti bicykla, ako i zámok, košík, reklamný nosič a reklamné polepy a reflexné prvky. Výnimkou sú svetelné prvky podľa bodu 10 tohto článku.
 12. Pri používaní Žltých bicyklov v nočných hodinách, resp. v čase tmy, šera, alebo zníženej viditeľnosti je používateľ povinný byť dôkladne osvetlený. Svetelné prvky nie sú súčasťou výbavy bicykla a používateľ je povinný použiť vlastné svetlá.
 13. Žlté bicykle sú prioritne určené na využívanie v rámci mesta. Ak používateľ cestuje medzi obcou a mestom, je povinný zabezpečiť si cyklistickú prilbu.
 14. Používateľ berie na vedomie, že nosnosť košíka umiestneného na Žltom bicykli je max. 3kg, nosnosť zadného nosiča je max. 20kg a nosnosť bicykla je max. 100kg.
 15. Používateľ je oprávnený použiť vlastnú sedačku pre dieťa, pričom sám zodpovedá za jej správnu montáž a používanie.

II. Požičanie a vrátenie bicykla

 1. Používateľ je povinný pred prvým použitím absolvovať krátke zaučenie práce so systémom.
 2. Používateľ si môže požičať uzamknutý bicykel iba z označených stojanov určených pre Žlté bicykle. Rozmiestnenie stojanov je uvedené na www.yellowbikes.info. Žlté bicykle odstavené na iných miestach sú zapožičané inými používateľmi, prípadne pripravené na iné účely.
 3. Používateľ musí parkovať bicykel vždy bezpečne, tzn. zámok musí prechádzať uzavretou časťou rámu a vhodný objekt, a tak, aby neobmedzoval iných cyklistov alebo chodcov.
 4. Používateľ si je vedomý, že bicykle môžu byť vybavené GPS lokalizátorom, ktorý má predchádzať ich krádeži a súhlasí s možnou lokalizáciou.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že stojany určené pre Žlté bicykle sú sledované kamerovým systémom za účelom ochrany týchto stojanov a odložených bicyklov. Používateľ súhlasí s tým, aby zhotovený obrazový záznam bol použitý pri objasňovaní trestného činu, priestupku alebo škodovej udalosti.
 6. Odstavený bicykel si z označeného stojanu môže používateľ odomknúť výlučne požiadavkou do systému od prevádzkovateľa prostredníctvom SMS alebo webovej aplikácie Žlté bicykle.
 7. Používateľ nesmie prezradiť kód zámku inej osobe, ani dovoliť, aby bol kód odpozorovaný. Používateľ nesmie zámok bicykla viditeľne ponechať s platným kódom a v čase mimo manipulácie so zámkom je používateľ povinný nastaviť na zámku nuly.
 8. Používateľ nesmie meniť kód zámku bez pokynov prevádzkovateľa alebo v rozpore s nimi a naopak je povinný meniť kód podľa pokynov prevádzkovateľa, ktoré obdržal prostredníctvom SMS alebo webovej aplikácie Žlté bicykle.
 9. Nájomca je povinný vrátiť bicykel po ukončení jazdy do stojanov vyznačených pre Žlté bicykle a ihneď tento bicykel označiť ako vrátený cez aplikáciu alebo sms do stojana s rovnakým označením, aby neblokoval požičanie ostatných bicyklov.
 10. Nájomca je oprávnený prevziať si v rovnakom čase iba jeden Žltý bicykel a je povinný ho vrátiť najneskôr do 12 hodín od prevzatia bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa.

III. Penále

 1. Používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi penále za porušenia týchto pravidiel. Cieľom penále nie je trestať, ale snaha o zvýšenie zodpovednosti a udržateľná prevádzka. Systém sa snažíme neustále zlepšovať a zjednodušovať jeho používanie.
 2. Výška penále za jednotlivé priestupky je nasledovná:
  1. Vrátenie bicykla v systéme na iný stojan ako v skutočnosti alebo nevrátenie bicykla v systéme po jeho vrátení na stanovište: 25 K.
  2. Požičanie si bicykla ešte pred príchodom k stojanu: 25 K.
  3. Nezmenenie hesla na zámku pri požičaní a nevynulovanie zámku po vrátení bicykla: 50 K.
  4. Nevrátenie bicykla do 12h: 100 K.
  5. Vozenie ďalšej osoby, napr. na zadnom nosiči a používanie bicykla na iný účel ako prepravu alebo neprimeraným spôsobom, napr. skákanie: 100 K.
  6. Strata otáčacieho kolieska zo zámku alebo zablokovanie zámku: 25€.
  7. Závažné poškodenie bicykla, napr. zlomenie vidly (nepatrí tu defekt a drobné závady): Preplatenie opravy.
  8. Odcudzenie bicykla alebo porušenie pravidiel používania v dôsledku čoho bol bicykel odcudzený: 400€.
 3. Pri porušení pravidiel používateľom má prevádzkovateľ právo používateľovi pozastaviť používanie Žltých bicyklov do objasnenia a dohody na ďalšom postupe.

Pravidlá platné od 1.7.2017

 

Členstvo v komunitnom systéme zdieľaných Žltých bicyklov v Kežmarku

Ja ……………………………… s trvalým pobytom na …………………………………………………………… sa stávam členom komunity zdieľaných Žltých bicyklov a tým aj ich používateľom a budem dodržiavať vždy aktuálne pravidlá používania.

Aktuálne pravidlá používania sú na: www.zltebicykle.sk/kezmarok       

Webová aplikácia: www.yellowbikes.info

Číslo na SMS príkazy: 0940 717 197, SMS na zoznam príkazov: POMOC

Správca:      Filip Bajtoš    0917 746 172                     Dominik Jakub   0907 116 312

Týmto udeľujem Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Vlk, ktorý nikdy nespí, Štúrova 31, 06001 Kežmarok, IČO: 50486829.

V Kežmarku dňa ………………………………                              Zaplatená záloha: 25€

 

…………………………………..……………..                                 ……………………………………….…..

              Prevádzkovateľ                                                          Používateľ

 

PDF verzia na stiahnutie.